top of page

סוכרת

שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 18 ומעלה

שיעור חולי סוכרת אשר ביצעו בדיקת HbA1c לפחות פעם בשנה (מונה), מקרב חולי סוכרת בני 18 ומעלה (מכנה)

רציונאל:

המעקב אחר רמת הגלוקוז בדם מבוצע הן ברמה היומיומית על-ידי מדידה עצמית של החולה, והן אחת לתקופה על-ידי בדיקת המוגלובין מסוכרר (HbA1c). בדיקת רמות ההמוגלובין המסוכרר (HbA1c) המשקפת את מידת איזון הסוכרת ב-2-3 החודשים שקדמו לבדיקה, היא אחד הכלים המקובלים למעקב אחר יעילות הטיפול ויש לה ערך מנבא חזק להתפתחות סיבוכי המחלה. האיגוד האמריקאי לסוכרת ממליץ על ביצוע הבדיקה בתדירות של פעמיים בשנה עבור חולים מאוזנים ויציבים ובתדירות של כל שלושה חודשים עבור חולים שאינם מאוזנים או לאחר שינוי בטיפול [1]

מכנה:

חולי סוכרת בני 18 ומעלה

מונה:

מספר המבוטחים במכנה אשר ביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] American Diabetes Association (ADA), “Standard of medical care in diabetes - 2017,” Diabetes Care, vol. 40 (sup 1), no. January, pp. s4–s128, 2017.

תוצאות
שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה , לפי שנה
rates for year
שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה , לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page