top of page

סוכרת

שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 84-18

שיעור חולי סוכרת אשר ביצעו בדיקות לאיתור חלבון בשתן (מונה), מקרב כלל חולי סוכרת 84-18 (מכנה)

רציונאל:

40-20% מחולי הסוכרת יפתחו סיבוך של פגיעה כלייתית. סוכרת הינה הסיבה השכיחה ביותר לפגיעה בכליות, עד לאי ספיקת כליות סופנית, מצב בו יש צורך בטיפולי דיאליזה או השתלת כליה [1]. הבדיקה המעבדתית החיונית ביותר כסמן מוקדם לפגיעה כלייתית בחולי סוכרת היא מעקב אחר רמות האלבומין המופרש בשתן. כאשר תפקוד הכליה מתחיל להשתבש רמות האלבומין הנמדדות בשתן עולות באופן הדרגתי. הפרשה של מעל 300 מ"ג אלבומין ביממה היא גורם מנבא להתקדמות המחלה הכלייתית והתפתחות אי ספיקת כליות סופנית. בנוסף, אלבומינוריה היא סמן לסיכון גבוה למחלה קרדיו-וסקולרית. בדיקות לזיהוי אלבומינוריה (הפרשה מוגברת של חלבון האלבומין בשתן) יש לבצע לפחות אחת לשנה. חשיבות הבדיקה נובעת מכך שקיים טיפול יעיל להאטת הנזק הכלייתי מרגע שזה מזוהה, באמצעות תרופות מסוג angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) או angiotensin receptor blockers (ARB) [2].

מכנה:

חולי סוכרת בני 18 עד 84

מונה:

מספר המבוטחים במכנה אשר ביצעו בדיקת מיקרואלבומינוריה, פרוטאינוריה, יחס אלבומין/קריאטינין בשתן או יחס חלבון/קראטינין בשתן בשנת המדד

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] צ. ח. נחמה גולדברגר, מרים אבורבה, “סיבות מוות מובילות 2000-2014,” 2017.
[2] American Diabetes Association (ADA), “Standard of medical care in diabetes - 2017,” Diabetes Care, vol. 40 (sup 1), no. January, pp. s4–s128, 2017.

תוצאות
שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 84-18 , לפי שנה
rates for year
שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 84-18 , לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page