top of page

סוכרת

שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 17-2

שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים (מונה), בקרב חולי סוכרת בני 17-2 (מכנה)

רציונאל:

לסוכרת בגיל הילדות והנעורים מאפיינים מיוחדים הכוללים בין היתר שינוי ברגישות לאינסולין עם ההתבגרות והגדילה, היכולת המשתנה לטיפול עצמי, הצורך בשיתוף המשפחה בטיפול והצורך לתת מענה לשעות בהן הילד מצוי בבית הספר או במעון. כדי להבטיח מענה הולם לצרכים המיוחדים הללו ממליץ האיגוד האמריקאי לסוכרת שהטיפול בילדים ובני נוער יעשה במסגרת מרפאות סוכרת יעודיות, רב תחומיות. במסגרת זו יכללו בנוסף לפן הרפואי גם חינוך של הילד והמשפחה לטיפול עצמי בסוכרת, הדרכה של תזונאית והתייחסות לצד הרגשי והפסיכולוגי של המחלה [1].

מכנה:

חולי סוכרת בני 17-2

מונה:

מספר המבוטחים במכנה אשר ביקרו במרפאת סוכרת ילדים בשנת המדד

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] American Diabetes Association (ADA), “Standard of medical care in diabetes - 2017,” Diabetes Care, vol. 40 (sup 1), no. January, pp. s4–s128, 2017.

תוצאות
שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 17-2, לפי שנה
rates for year
שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 17-2, לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page