top of page

סוכרת

שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 17-2

שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c (מונה), בחולי סוכרת בני 17-2 (מכנה)

רציונאל:

המעקב אחר רמת הגלוקוז בדם מבוצע הן ברמה היומיומית על-ידי מדידה עצמית של החולה, והן אחת לתקופה על-ידי בדיקת המוגלובין מסוכרר (HbA1c), בדיקה המשקפת את רמת הגלוקוז הממוצעת בדם בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה. לבדיקה זו חשיבות רבה למעקב אחר איזון המחלה בחולי הסוכרת, ומומלץ לבצעה לפחות פעמיים בשנה בחולים מאוזנים ויציבים ואחת ל-3 חודשים בחולים שאינם מאוזנים היטב או לאחר שינוי בטיפול התרופתי. ערך היעד של HbA1c בקרבי לדים ונוער הוא 7.5%. [1]

מכנה:

חולי סוכרת בני 17-2

מונה:

מספר המבוטחים במכנה אשר ביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] American Diabetes Association (ADA), “Standard of medical care in diabetes - 2017,” Diabetes Care, vol. 40 (sup 1), no. January, pp. s4–s128, 2017.

תוצאות
שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 17-2 , לפי שנה
rates for year
שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 17-2 , לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page