top of page

בריאות הנפש

שיעור ההימצאות של מחלות נפש קשות (סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו-קוטבית), בקרב בני 18 ומעלה

שיעור המבוטחים עם מחלת נפש קשה (סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו- קוטבית) (מונה), בקרב בני 18 ומעלה

רציונאל:

הגדרת מחלת נפש קשה (Severe Mental Illness- SMI) כוללת סכיזופרניה, הפרעה סכיזו-אפקטיבית והפרעה דו-קוטבית (בי-פולרית). תחלואה קרדיווסקולרית וגורמי הסיכון לתחלואה זו שכיחים יותר באנשים עם SMI בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. כך, השמנה שכיחה פי 1.5 עד שניים בקרב מבוגרים עם מחלת נפש קשה, בהשוואה לשיעורה ביתר האוכלוסיה, ושיעור ההימצאות של סוכרת גבוה פי שניים עד שלושה באוכלוסיה זו. בנוסף, מדווח כי גיל ההופעה של מחלת הסוכרת באוכלוסיה זו הינו מוקדם יותר, וכי שכיחותם וחומרתם של סיבוכי הסוכרת גבוהות יותר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בהשוואה לשאר האוכלוסיה; בכלל זה שכיחות סיבוכים מיקרו- ומאקרו-וסקולארים, דיסרגולציה מטאבולית אקוטית, ותמותה הקשורה בסוכרת. המנגנונים האחראים לקשרים אלו הינם מורכבים, וכוללים היבטים גנטיים, סביבתיים, התנהגותיים וכן כאלה הקשורים בטיפול התרופתי-האנטיפסיכוטי [1].

מכנה:

מבוטחים בני 18 ומעלה

מונה:

מספר המבוטחים במכנה שיש להם אחת או יותר מהאבחנות הבאות: (סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו-קוטבית) ובתנאי ש:

א. האבחנה ניתנה על ידי פסיכיאטר (מספיקה אבחנה יחידה, ביקור או כרונית).
או:
ב. (קיימת אבחנה כרונית או שתי אבחנות ביקור שניתנו במועדים שונים) שניתנו על ידי רופא אחר.

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] “Diabetes mellitus and severe mental illness mechanisms and clinical implications.pdf.” .

תוצאות
שיעור ההימצאות של מחלות נפש קשות (סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו-קוטבית), בקרב בני 18 ומעלה, לפי שנה
rates for year
שיעור ההימצאות של מחלות נפש קשות (סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו-קוטבית), בקרב בני 18 ומעלה, לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page