top of page

בריאות הנפש

שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר מאוזנת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 84-18

שיעור חולי סוכרת עם רמת HbA1c מאוזנת (מונה), מקרב חולי סוכרת בני 84-18 עם SMI שביצעו בדיקת HbA1c (מכנה)

רציונאל:

הגדרת מחלת נפש קשה (Severe Mental Illness- SMI) כוללת סכיזופרניה, הפרעה סכיזו-אפקטיבית והפרעה דו-קוטבית (בי-פולרית). תחלואה קרדיווסקולרית וגורמי הסיכון לתחלואה זו שכיחים יותר באנשים עם SMI בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. כך, השמנה שכיחה פי 1.5 עד שניים בקרב מבוגרים עם מחלת נפש קשה, בהשוואה לשיעורה ביתר האוכלוסיה, ושיעור ההימצאות של סוכרת גבוה פי שניים עד שלושה באוכלוסיה זו. בנוסף, מדווח כי גיל ההופעה של מחלת הסוכרת באוכלוסיה זו הינו מוקדם יותר, וכי שכיחותם וחומרתם של סיבוכי הסוכרת גבוהות יותר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בהשוואה לשאר האוכלוסיה; בכלל זה שכיחות סיבוכים מיקרו- ומאקרו-וסקולארים, דיסרגולציה מטאבולית אקוטית, ותמותה הקשורה בסוכרת. המנגנונים האחראים לקשרים אלו הינם מורכבים, וכוללים היבטים גנטיים, סביבתיים, התנהגותיים וכן כאלה הקשורים בטיפול התרופתי-האנטיפסיכוטי [1].

מכנה:

מבוטחים בני 84-18 עם-SMI- Severe Mental Illness וסוכרת (לפי תרופות או מעבדה) אשר ביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד

מונה:

מספר המבוטחים במכנה אשר רמת HbA1c האחרונה שלהם בשנת המדד מאוזנת

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] “Diabetes mellitus and severe mental illness mechanisms and clinical implications.pdf.” .

תוצאות
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר מאוזנת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 84-18, לפי שנה
rates for year
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר מאוזנת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 84-18, לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page