top of page

בריאות הנפש

שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 18 ומעלה

שיעור חולי סוכרת עם רמת HbA1c גבוהה מ-9% (מונה), מקרב חולי סוכרת בני 18 ומעלה עם SMI שביצעו בדיקת HbA1c (מכנה)

רציונאל:

הגדרת מחלת נפש קשה (Severe Mental Illness- SMI) כוללת סכיזופרניה, הפרעה סכיזו-אפקטיבית והפרעה דו-קוטבית (בי-פולרית). תחלואה קרדיווסקולרית וגורמי הסיכון לתחלואה זו שכיחים יותר באנשים עם SMI בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. כך, השמנה שכיחה פי 1.5 עד שניים בקרב מבוגרים עם מחלת נפש קשה, בהשוואה לשיעורה ביתר האוכלוסיה, ושיעור ההימצאות של סוכרת גבוה פי שניים עד שלושה באוכלוסיה זו. בנוסף, מדווח כי גיל ההופעה של מחלת הסוכרת באוכלוסיה זו הינו מוקדם יותר, וכי שכיחותם וחומרתם של סיבוכי הסוכרת גבוהות יותר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בהשוואה לשאר האוכלוסיה; בכלל זה שכיחות סיבוכים מיקרו- ומאקרו-וסקולארים, דיסרגולציה מטאבולית אקוטית, ותמותה הקשורה בסוכרת. המנגנונים האחראים לקשרים אלו הינם מורכבים, וכוללים היבטים גנטיים, סביבתיים, התנהגותיים וכן כאלה הקשורים בטיפול התרופתי-האנטיפסיכוטי [1].

מכנה:

מבוטחים בני 18 ומעלה עם-SMI- Severe Mental Illness וסוכרת (לפי תרופות או מעבדה) אשר ביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד

מונה:

מספר המבוטחים במכנה אשר רמת HbA1c האחרונה שלהם בשנת המדד גבוהה מ-9%

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] “Diabetes mellitus and severe mental illness mechanisms and clinical implications.pdf.” .

תוצאות
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 18 ומעלה, לפי שנה
rates for year
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 18 ומעלה, לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page