top of page

שיעורי המדדים

בריאות הנפש

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
מדד
39.95%
36.11%
34.68%
35.40%
32.50%
-
-
שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש בקהילה תוך 14 יום מהשחרור מאשפוז פסיכיאטרי שמשכו בין 14 ל-365 ימים, בקרב בני 18 ומעלה
1.35%
1.31%
1.28%
1.20%
1.30%
-
-
שיעור ההימצאות של מחלות נפש קשות (סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו-קוטבית), בקרב בני 18 ומעלה
14.99%
14.93%
14.83%
14.80%
13.90%
-
-
שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 18 ומעלה
89.79%
89.87%
89.92%
89.40%
89.60%
-
-
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 18 ומעלה
72.07%
71.83%
71.15%
70.70%
67.70%
-
-
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר מאוזנת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 84-18
10.76%
10.88%
11.01%
11.60%
11.60%
-
-
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בקרב בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 18 ומעלה
53.47%
53.95%
54.96%
55.90%
61.20%
-
-
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 64-20
40.80%
40.81%
40.57%
40.30%
38.00%
-
-
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 64-20
bottom of page