top of page
קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
4
שיעור התיעוד של מדידת גובה ומשקל בקרב ילדים בני 7
V25.2
שינוי בגבולות בקרה
ערך הגובה בילדים >=20 במקום 80 ערך המשקל בילדים >=1 במקום 10
70
4
שיעור התיעוד של מדידת גובה ומשקל בקרב ילדים בני 7
V24.7
SPECIFICATIONS
מדידה בין השנים 5-6 במקום בגיל 5-7
70
4
שיעור התיעוד של מדידת גובה ומשקל בקרב ילדים בני 7
V26.2
שינוי בגבולות בקרה
ערך משקל בילדים >=5 במקום 1
תיקון טעות (ערך בלתי סביר)
70
4
שיעור התיעוד של מדידת גובה ומשקל בקרב ילדים בני 7
V26.2
שינוי בשם המדד
מדידת גובה ומשקל בגילאי 5-6 במקום בגיל הילדות
הבהרה בלבד
70
bottom of page