top of page
קוד מדד-1
שם מדד-2
שונה בגרסה-3
סוג השינוי-4
תיאור מפורט-5
סיבת השינוי-6
קוד תחום-123
New Field
42
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 84-65
V26.2
שינוי במכנה
מבוטחים בני 65-83 במקום בני 65+
קביעת גיל עליון במדד זה (השמנת יתר) מאפשרת התאמה למדד תיעוד מרכיבי גובה ומשקל בקשישים (50-47), ועולה בקנה אחד עם כך שחסרונותיה הבריאותיים של השמנת יתר באים לידי ביטוי בטווח הארוך, ולכן פחות רלוונטיים בגיל המבוגר (85 ואילך), כפי שמשתקף בקווי המנחה ובחוסר העדויות לגילאים אלו.
50
42
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 84-65
V26.2
שינוי בגיל
בני 65-84 במקום 65 +
קביעת גיל עליון במדד זה (השמנת יתר) מאפשרת התאמה למדד תיעוד מרכיבי גובה ומשקל בקשישים (50-47), ועולה בקנה אחד עם כך שחסרונותיה הבריאותיים של השמנת יתר באים לידי ביטוי בטווח הארוך, ולכן פחות רלוונטיים בגיל המבוגר (85 ואילך), כפי שמשתקף בקווי המנחה ובחוסר העדויות לגילאים אלו.
50
bottom of page